ALGEMENE VOORWAARDEN YVONNE DE HONT FOTOGRAFIE EN TEKENEN


1. Algemeen / Toepasselijkheid

1.1  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is een eenmanszaak, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60476028.

1.2  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Opdrachtgever : de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan met Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.
b) Cursist: de natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen een overeenkomst sluit ten behoeve van een (online) cursus, workshop, e-learnings of webinars.
c) Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf, die met Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.
d) Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die in de Webshop van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen (https://yvonnedehont.nl/winkel/) een product of dienst koopt.
e) Webshop: Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen winkel, te bereiken via www.yvonnedehont.nl/winkel.

1.3   De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van ‘Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen’, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

1.4  Alle op of via de website of cursus getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de cursus worden geblokkeerd en is Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen gerechtigd haar schade te verhalen op de Bedrijf/Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper.

1.5  Het is Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen niet toegestaan door haar
geproduceerde werken, waaronder begrepen foto’s, visuals, illustraties, werkwijzen, adviezen, ontwerpen, algemene voorwaarden te verveelvoudigen, te exploiteren of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover noodzakelijk met betrekking tot het doel van het werk.

1.6  Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de privacyverklaring van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen van toepassing. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen zal de door Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper verschafte gegevens slechts opslaan en aanwenden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

1.7  Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik maken van een internetverbinding.

1.8  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van de werkzaamheden of uitvoering van de opdracht, de informatie die gegeven is in de cursus/workshop, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie, tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld.

1.9  Iedere aansprakelijkheid van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is beperkt tot het overeengekomen honorarium, zoals vermeld in de factuur/offerte.

1.10  Bij opdrachten of cursussen met een looptijd langer dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen beperkt tot het honorarium van maximaal 6 maanden.

1.11  Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper vrijwaart Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

1.12  Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te worden ingediend bij
Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen.

1.13  De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

1.14  De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.15  Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tussen Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper en Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper en Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch, althans de bevoegde rechter in het arrondissement waar de natuurlijke persoon, niet handelend in beroep of bedrijf woonplaats heeft.

1.16  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

1.17  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt Opdrachtgever/Cursist/Consument/Koper vooraf schriftelijk bericht.

1.18  Bovengenoemde voorwaarden gelden voor alle hierna genoemde aanvullende voorwaarden per categorie.


2. Winkel

2.1  De Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen Winkel is de webshop van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen waar fysieke producten, digitale documenten, online cursussen en andere diensten op afstand overeengekomen of gekocht kunnen worden. De Winkel is gericht op rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf, om welke
reden er een bedrijfsnaam ingevuld dient te worden bij het aangaan van de overeenkomst op afstand.

2.2  Bij de aankoop van fysieke producten heeft de Consument/Koper het recht deze koopovereenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen, waarna het product op kosten van de Consument/Koper binnen 14 dagen retour gezonden dient te worden aan Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

2.3  Consument/Koper doet in het geval van digitale inhoud, niet verstrekt op een gegevensdrager, uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De Consument/Koper
kan derhalve in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart, de overeenkomst niet meer ontbinden. 

2.4  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover het een met een Consument op afstand gesloten overeenkomst betreft. Deze conformiteitsgarantie is ook van toepassing op overeenkomst met Kopers of derden anders dan Consumenten.

2.5  Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument of Koper aan Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen kenbaar heeft gemaakt.

2.6  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Fysieke producten worden geleverd door PostNL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op dinsdag tot en met zaterdag. Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum van verzending.

2.7  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de Koper vanaf het moment van verzending en overdracht van het product aan PostNL of gaat over op de Consument vanaf het moment van bezorging bij de Consument of een vooraf door Consument aangewezen en aan Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3. (Online) Cursussen, Workshops, E-learnings en Webinars

3.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) cursussen, workshops, e-learnings en webinars die door Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen worden aangeboden.

3.2  Bij inschrijving ontstaat tussen een natuurlijk persoon (hierna: Cursist) en Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen een overeenkomst met betalingsverplichting. Door de inschrijving verklaart de Cursist zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.3  De online cursus, e-learning en webinar is een levering van digitale inhoud. Nadat de Cursist toegang heeft gekregen tot de online cursus, e-learning en webinar, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Cursist doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.

3.4 Voor cursussen, workshops, e-learnings en webinars die op een bepaalde dag en tijdstip plaatsvinden, op locatie of online, waarvoor aanwezigheid van de Cursist op die datum en dat tijdstip nodig is, is het ontbindingsrecht uitgesloten.

3.5  Afmelden voor cursussen, workshops, e-learnings en webinars dient via e-mail te gebeuren. Bij afmelding wordt geen geld teruggeboekt. Mocht u niet kunnen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar je dient dit wel per e-mail door te geven aan Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

3.6  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

3.7  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie van een cursus/workshop te veranderen.

3.8  Cursussen en Workshops vinden alleen plaats mits het minimaal vermelde aantal deelnemers, zoals vermeld op de webpagina van desbetreffende workshop, is bereikt. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan. Bij geen doorgang van de workshop volgt restitutie van eventueel reeds betaald cursus/workshop geld.

3.9  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop / live online events (webinars, workshops etcetera) te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

3.10  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen is gerechtigd tot uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.

3.11  De online cursus is persoonsgebonden. De inhoud van de cursus en de inloggegevens mogen nimmer met derden gedeeld worden, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen collega’s en werknemers. Wanneer het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, mag Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen de toegang tot de cursus blokkeren. Indien een ander rechtspersoon gebruik wenst te maken van de cursus, dient hiervoor eerst contact opgenomen te worden met Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

Cursisten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten en/of online ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Yvonne de Fotografie en Tekenen toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

3.12  De Cursist krijgt tenminste 12 maanden na inschrijving voor een online cursus, toegang tot de cursus.

3.13  (online) Cursussen, workshops, e-learnings en webinars kunnen van tijd tot tijd qua inhoud worden gewijzigd en/of aangevuld. Wijzigingen geven geen recht op schade- vergoeding restitutie van het reeds Betaalde.

3.14  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat. Wij leveren de cursus en hebben naar ons beste inzicht, kennis en kunde de cursus samengesteld. Cursussen bieden een beknopte vorm van informatie, op basis waarvan niet altijd conclusies getrokken kunnen worden die sluitend zijn.
Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen kan geen garanties bieden dat na het volgen van de cursus de Cursist in staat het is het geleerde in de praktijk te brengen en kan geen garanties
bieden met betrekking tot mogelijk te behalen resultaten.

3.15   Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen mag de website en cursus (tijdelijk) buiten gebruik stellen of de toegang tot de cursus tijdelijk beperken wanneer dit noodzakelijk of onoverkomelijk is, bijvoorbeeld wegens onderhoud. Hierdoor ontstaat geen recht op schadevergoeding of restitutie van het reeds betaalde.

4. Overige producten en diensten

4.1  Indien in de Winkel of per -email/telefonisch contact een dienst of product is afgenomen waarvoor nadere (juridische) werkzaamheden zijn vereist, zijn onderstaande bepalingen daarop van Toepassing.

4.2  Alle opdrachten aan Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen of aan een van de medewerkers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van Toepassing.

4.3  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen komt met opdrachtgever een termijn overeen waarbinnen producten, zoals na opdracht vervaardigde producten/documenten, of diensten
worden geleverd, indien er geen sprake is van een langlopende opdracht. Na levering van door Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen op maat gemaakte producten/documenten, heeft opdrachtgever nog 7 werkdagen de mogelijkheid om kosteloos kleine wijzigingen te laten verrichten. Wijzigingen die meer dan 15 minuten in beslag nemen of die een inhoudelijke wijziging betreffen of verzoeken die na genoemde maand worden ingediend, worden slechts uitgevoerd tegen een aanvullende vergoeding op basis van het dan geldende uurtarief.

4.5  Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, die Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen of een van haar medewerkers overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig ter beschikking te stellen van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen.

4.6  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de informatieverplichtingen van artikel 4.5 en/of diens betalingsverplichtingen jegens Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen heeft voldaan. Uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening gebracht.

4.7  Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent het bereiken van het beoogde resultaat.

4.8  Door wijziging van de overeenkomst komen gemaakte prijsafspraken te vervallen. Kosten door deze wijziging of meerwerk worden conform het dan geldende uurtarief in rekening gebracht.

4.9  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelingen of verzekeringsvoorwaarden Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen een informatieplicht opleggen.

4.10. De werkzaamheden kunnen op elk moment in rekening worden gebracht. Langlopende opdrachten zullen in beginsel maandelijks gefactureerd worden, tenzij anders overeengekomen.

4.11  Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen kan een (aanvullend) voorschot verlangen voor het honorarium en de niet in het honorarium begrepen kosten. Dit voorschot dient zo spoedig mogelijk betaald te worden.

4.12  Alle bedragen genoemd in aanbiedingen of offertes zijn exclusief btw en verschotten, zoals de kosten van aangetekende verzendingen.

4.13  Tenzij anders overeengekomen is de betalingstermijn 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen gerechtigd een maandelijkse rente van 5%, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend, en incassokosten van 10% met een minimum van €150,- in rekening te brengen.

5. Slotbepalingen

5.1 In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, rust de beslissing bij de Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen. 

5.2  In het geval dat er verschillende overeenkomsten, contracten, afspraken of voorwaarden van toepassing zijn, geldt de volgende rangorde: 1 specifieke overeenkomst, 2 Algemene voorwaarden van Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen, 3 algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.  

Versie sept 2020 – download Algemene Voorwaarden

Yvonne de Hont Fotografie en Tekenen
Adres: Bordeslaan 204    
5223 MT ‘s-Hertogenbosch         
KVK-nummer: 60476028 
BTW-nummer: NL001742088B70
Mail: info@yvonnedehont.nl  
Telnr: +31 6 54 32 81 20